13.8.50

อาหารเกษตรอินทรีย์ [Organic Food]

คําว่า เกษตรอินทรีย์ หมายถึงระบบการผลิตทางเกษตรที่มีวิธีการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการดังต่อไปนี้
 • ไม่ใช้สารหรือวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์, สารเคมีกําจัดวัชพืชและปราบศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
 • มุ่งเน้นการใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตต่างๆภายในฟาร์มและจํากัดการใช้ปัจจัยการผลิต
  ภายนอก
 • ทําการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำโดยวิธีการที่ยั่งยืน
 • มุ่งเน้นการดูแลใส่ใจในด้านสวัสดิภาพของสัตว
 • มุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม๋สามารถนํากลับมา
  หมุนเวียนใช้ใหม่ได้
 • ไม่ใช้พันธุ์ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม(GMO)
 • คํานึงถึงผลกระทบจากการทําการเกษตรที่มีผลต่อสังคมและระบบนิเวศน์บริเวณแปลงปลูก


มาตรฐานในระดับสากลที่สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (The International Federation of Organic Agriculture Movement = IFOAM) กำหนดไว้มีข้อห้ามที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทุกขั้นตอนการผลิตจากผู้ปลูกจนถึงผู้บริโภค ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต, การบรรจุภัณฑ์, การแสดงฉลาก และรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ตลอดสายการผลิตทั้งระบบ

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ได้รับการรับรองแล้วมีหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวกล้อง ถั่วเหลือง กาแฟ ผักและผลไม้สด (เช่น ข้าวโพดผักอ่อน, หน่อไม้ฝรั่ง) ธัญพืช, ผลไม้ (กล้วย สับปะรด มะละกอ มะม่วง), สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร, ยอ), เครื่องดื่ม (ชา น้ำผึ้งป่า มะตูม), เครื่องปรุงอาหาร (กะทิ, น้ำตาลทราย, น้ำมันปาล์ม) ฯลฯ

ที่มา

1. ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

2 .โครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรและสถาบันอาหารและเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

3. เกษตรอินทรีย์ไทย เกษตรอินทรีย์โลก

1 ความคิดเห็น:

HyunChard กล่าวว่า...

I've been searching about organic food delivered in every houses, suddenly I arrived to this post. Very true. Thanks to this post. I enjoyed reading, though I have nothing to deal with this.